Hạ Long hủy bỏ 27 đồ án quy hoạch chi tiết tại Tuần Châu

27 đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt từ tháng 6/2020 nhưng đến nay là 26 tháng mà chưa thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, chưa triển khai thực hiện.

Mới đây, UBND TP. Hạ Long đã ban hành quyết định số 3388/QĐ-UBND về việc hủy bỏ 27 đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn phường Tuần Châu, TP. Hạ Long.

Theo đó, UBND TP. Hạ Long nêu lý do hủy bỏ, 27 đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt từ tháng 6/2020 nhưng đến nay là 26 tháng mà chưa thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, chưa triển khai thực hiện. Do đó, TP. Hạ Long cho biết, cần xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn theo quy định tại Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và triển khai phù hợp, thống nhất giữa các quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Di sản văn hóa,…

Cũng tại quyết định này, UBND TP Hạ Long giao UBND phường Tuần Châu căn cứ quy định hiện hành chủ trì, phối hợp cùng các phòng Quản lý đô thị Thành phố, Tài nguyên và Môi trường Thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, các đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức công bố công khai quyết định này. Đồng thời, phường Tuần Châu quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, 27 đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn phường Tuần Châu vừa được UBND TP. Hạ Long hủy bỏ gồm:

1. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 lô đất HH-1.1 và HH-2.1 và một phần CX – 2.1 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 1).

2. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH 3.1, HH-3.2 và CL-3.3 và một phần CL-3.2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 2).

3. Quy hoạch – chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH-4.1, HH-4.2, HTKT-4.1, MN-4.1 và CX 4.1 thuộc quy hoạch phân khu A tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 4).

4. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH-7.1, CX-7.1 và DL-7.1 và một phần MN-7,1 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 5).

5. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất OM 7.1; OM-7.2; HH-5.1 và một phần MN-5.1; MN-7.2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 6-7).

6. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH 7.2, CO-7.1 và DL-7 2 và một phần MN-7.1; CX-7.2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 8).

7. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 lô đất OM-7/3, OM – 7.4; HH 5.2 và một phần MN-5.1, MN – 7,2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 9-10).

8. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất DL 7.3, HH-7.3 và một phần CX-7.2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 11).

9. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất OM 7.5; OM-7.6; HH-5.3; CX-5.1, CX-7.3, CX-7,4 và một phần MN-5.2, MN-7.3 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 12-13).

10. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất DE 74 và HH-7.4 và một phần CX-7.2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 14).

11. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất DL 7.5, CO-7.3 và HH-7.5 và một phần CX-7.2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 15).

12. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất OM-7.7 và một phần N-7.3 thuộc quy hoạch phân kỳ tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 16).

13. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất OM 7.8, OM-79, CX-7.6 và một phần MN-7.3 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 17).

14. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH 5.4, HH-5.5, HTKT-5.1, CX-5.2 và một phần MN -5.2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 18).

15. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH 7.8 và một phần CX-7.2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 19).

16. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH 7.7, OM-7.10, CX-7 5 và HTKT-7.1 và một phần MN-7.3, MN-7.4 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 20).

17. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH-7.9, MN-7.5 và một phần MN-74 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 21).

18. Quy hoạch chức năng hỗn hợp và điều chỉnh một phần chức năng đất ở liền kề lô I thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị cảng tàu Ngọc Châu tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long (Khu 24B).

19. Điều chỉnh quy hoạch khu khách sạn và dịch vụ ven biển phía đông nam đảo Tuần Châu (khu 27)

20. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 một phần các lô đất HH-2.4 và CX-2.2 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 28A)

21. Quy hoạch khu chức năng hỗn hợp, cây xanh và điều chỉnh một phần chức năng đất dịch vụ DV-03, DV-04 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500-khu biệt thự Morning Star và khu biệt thự Hoàng Long tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long (khu 28B).

22. Điều chỉnh một phần chức năng đất dịch vụ du lịch DV-02 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 – Khu cảng tàu Nam Tuần Châu tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long (khu 30)

23. Điều chỉnh một phần chức năng đất dịch vụ du lịch DV-01 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 – Khu cảng tàu Nam Tuần Châu tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long (khu 30).

24. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH 22.2 và một phần CX-2.1 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 31A).

25. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các lô đất HH 2.3 và một phần CX-2.1 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (khu 31B).

26. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu khách sạn và dịch vụ ven biển phía Đông Nam đảo Tuần Châu (khu 35B).

27. Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 – Điều chỉnh lô đất NO-17 thuộc khu đô thị cảng tàu Ngọc Châu và quỹ đất xen kẹp liền kề (khu 37).

Minh Tâm

Nhịp sống kinh tế

Viết một bình luận

Không cần chứng minh thu nhập

Khoản vay có tỉ lệ giải ngân cao nhất từ tối thiểu 3 ngân hàng. Tỷ lệ giải ngân thành công lên tới 80%.

0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên

Khoản vay

80

triệu

Lãi Suất

1,67%

tháng

✔️ Tỉ lệ phê duyệt khoản vay cao nhất

✔️ Số tiền vay cao

✔️ Lãi suất thấp

✔️ Không yêu cầu chứng từ bảo lãnh hoặc chứng minh thu nhập

Đăng Ký Vay Ngay

Tỷ lệ duyệt đơn rất cao

Nền tảng tư vấn và cung cấp các giải pháp tài chính trực tuyến 24/7, nhằm hỗ trợ cho các nhu cầu tài chính đột xuất của bạn.

0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên

Khoản vay

15

triệu

Lãi Suất

12%

năm

✔️ Nhận xét duyệt hồ sơ chỉ trong 3 phút

✔️ Không yêu cầu chứng từ bảo lãnh hoặc chứng minh thu nhập

✔️ Đăng ký vay 24/7 nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng

Đăng Ký Vay Ngay

Tốt Nhất

Sử dụng công nghệ mới nhất để có cơ hội giúp khách hàng tiếp cận với các dịch vụ tín dụng.

0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên

Khoản vay

15

triệu

Lãi Suất

12%

năm

✔️ 5 phút để đăng ký khoản vay

✔️ Chương trình Khách hàng thân thiết và Hoàn tiền

✔️ Hoạt động toàn quốc

✔️ Thủ tục đăng ký hoàn toàn online

Đăng Ký Vay Ngay

TOP #1 Được Vay Nhiều Nhất

Cho vay tiền mặt và Cho vay trả góp, không cần thế chấp tài sản (Vay tín chấp)

0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên

Khoản vay

70

triệu

Lãi Suất

1,7%

năm

✔️ Vay tín chấp theo hóa đơn tiền điện

✔️ Vay tín chấp theo lương

✔️ Vay tín chấp dành cho hộ kinh doanh

✔️ Vay tín chấp theo số dư tài khoản ngân hàng

Đăng Ký Vay Ngay

TOP #1 Vay Nhanh Nhất

Với nền tảng kỹ thuật cao cũng như sử dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống quyết định phê duyệt trong vòng 2 phút

0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên

Khoản vay

10

triệu

Lãi Suất

18%

năm

✔️ Khách hàng cần có tài khoản ngân hàng và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

✔️ Có kết quả trong vòng 2 phút

✔️ Bảo mật tất cả các loại giao dịch và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng

Đăng Ký Vay Ngay

TOP #1 Tốt Nhất

Mirae Asset - Finance Vietnam - Vay Tiền Nhanh Trong Vòng 3 Phút

0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên

Khoản vay

10

triệu

Lãi Suất

12%

năm

✔️ Chỉ cần 3 bước nhận ngay khoản vay

✔️ 1. Điền thông tin đăng ký vay

✔️ 2. Đợi nhân viên tư vấn chúng tôi liên hệ

✔️ 3. Ký hợp đồng và nhận khoản vay

Đăng Ký Vay Ngay

Vay Tiền Chỉ cần CMND/CCCD

Tiền Ơi là một hình thức vay tiền online hoàn toàn mới tại Việt Nam. Thủ tục hoàn toàn đơn giản, chỉ cần vài phút là bạn đã có tiền về tài khoản của mình. Hỗ trợ tư vấn miễn phí 100%

0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên

Khoản vay

10

triệu

Lãi Suất

18%

năm

✔️ Thanh toán linh hoạt - Thanh toán tại hàng nghìn địa điểm đối tác của Tiền Ơi.

✔️ Bất cứ lúc nào - Dễ dàng đăng ký vay mọi lúc - mọi nơi. Chỉ cần kết nối Internet.

✔️ Nhanh chóng - Nhận tiền vào tài khoản/thẻ ngân hàng liền sau khi ký hợp đồng.

✔️ Thủ tục đơn giản - Chỉ cần CMND/CCCD.

Đăng Ký Vay Ngay

Tỷ lệ duyệt đơn rất cao

Đồng Shop Sun là Công ty tài chính đến từ Nhật Bản ra đời để đáp ứng thỏa mãn các nhu cầu tài chính, tín dụng của khách hàng, hỗ trợ vốn trong thời gian ngắn và thủ tục nhanh gọn nhất.

0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên

Khoản vay

30

triệu

Lãi Suất

0,85%

tháng

✔️ Vay bằng cầm Cà vẹt xe máy (đăng ký xe máy)

✔️ Vay bằng cầm Hóa đơn mua điện thoại/ Laptop/ máy giặt / máy lạnh/ tivi/ tủ lạnh

✔️ Lãi suất thấp

Đăng Ký Vay Ngay

Tốt Nhất

Nền tảng công nghệ cho vay online để kết nối người vay và nhà đầu tư, tạo điều kiện cho các quy trình vay một cách thuận lợi.

0% lãi suất và phí cho khản vay đầu tiên

Khoản vay

10

triệu

Lãi Suất

12%

năm

✔️ Khách hàng được phục vụ tận tình và nhanh chóng

✔️ Lãi suất thấp nhất

✔️ Dịch vụ được tin dùng bởi hơn 3.000.000 khách hàng

Đăng Ký Vay Ngay